If you have an emergency, dial 911.

Election Information

Deadline for Filing for Candidacy:

The deadline to file an application for a place on the May 7, 2022, General Election Ballot is Friday, February 18, 2022, at 5:00 p.m. The first day that such application may be filed is Wednesday, January 19, 2022.

Fecha límite para presentar la candidatura:

El último día para presentar la solicitud de un lugar en la boleta de votación de la Elección General del 7 de mayo de 2022 es el viernes 18 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m. El primer día en que se puede presentar dicha solicitud es el miércoles 19 de enero de 2022.

Thời Hạn Nộp Đơn Tranh Cử:

Thời gian nộp đơn xin ghi tên tranh cử trên Lá Phiếu Bầu Cuộc Tổng Tuyển Cử ngày 7 tháng Năm, 2022 là từ thứ Tư, ngày 18 tháng Một, 2022 đến 5 giờ chiều thứ Sáu, 19 tháng Hai, 2022.

申報參選截止日期:
申報 2022 年 5 月 7 日普通選舉參選申請的截止日期為 2022 年 2 月 18 日下午 5:00。可申報

申請的第一天為 2022 年 1 月 19 日(週三)

Requirements for filing for candidacy:
To be eligible to be a candidate for the office of Commissioner, a person must:

  1. Be at least 18 years old; and

  2. Reside in the District.

Requisitos para presentar la candidatura:
Para ser elegible para ser candidato al cargo de Comisionado, es obligatorio:

  1. Tener, como mínimo, 18 años, y

  2. Residir en el Distrito.

Yêu cầu nộp đơn tranh cử:
Để đủ điều kiện là một ứng cử viên tranh cử cho chức vụ Ủy Viên Hội Đồng, người đó phải:

  1. Đủ 18 tuổi; và

  2. Cư trú trong Cơ Quan.

申報參選要求:
成為委員職位候選人必須符合以下要求:

1. 年滿 18 歲;以及

2. 居住於本區。

00315295